Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

AUTIS

 Nově koncipované multismyslové programy AUTIS vycházejí  ze zkušenosti s naším unikátním programem M.A.C. Integrated.

Programy AUTIS jsou určeny takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ADHD, ADD, ale rovněž lze nacházet benefit z jednotlivých programů u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace, jako je ergoterapie, fyzioterapie, logopedie apod.                                               

Multismyslové programy AUTIS  jedinečným způsobem kombinují hudbu, pohyb a jazyk. Budují základy a podporují tělesnou organizaci člověka. Čím více se zlepšuje tělesná organizace, tím více se zlepšuje organizace mozku. Čím více se zlepšuje organizace mozku, tím lépe dokáže člověk zpracovávat informace z prostředí a zároveň se zlepšuje jeho pozornost a schopnost učení.

Prostřednictvím individuálně nastavených  programů dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí a tělesné organizace. Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií. Čím více opakovaných, stimulačních podnětů buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multismyslová a opakovaná stimulace nervových buněk zlepšuje vněmy na informace těla a také prostředí.    

Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů. 

Použití multismyslových programů má globální efekt na mozek a nervový systém. Mozek a mícha tvoří centrální nervový systém a jejich práci je zaznamenávat senzorické vstupy ze zevního a vnitřního prostředí, tyto vstupy integrovat a adekvátně na ně odpovídat. 

Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje jejich spojení s novými informacemi vytvářením nových synapsí. Právě pro respektování těchto zásad je multismyslový přístup programů  úspěšný ve zvětšování mozkové kapacity se schopností efektivních procesů, organizace a správného výkladu přicházejících informací.

MULTISMYSLOVÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP                                                                                                                                                                                                                Výzkum ukazuje, že čím více vstupů nervové buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multi smyslová a opakovaná stimulace zlepšuje procesy a odpovědi mozku na vstupy z těla a prostředí.

Zvětšující se obnos multi smyslových informací prochází skrz subkortikální systém do kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a eliminaci rušivých impulsů      

UNIKÁTNÍ MULTISMYSLOVÉ PROGRAMY AUTIS                                                                                                                                                                                                           V ČR se jedná se o ojedinělý projekt multismyslového centra s programy, které sjednocují pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Programy se zaměřují na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent:

Budování a podpora tělesné organizace → podpora organizace mozku → schopnost zpracovávat informace z prostředí, čímž se zlepšuje schopnost koncentrace a učení.


JEDNOTLIVÉ FÁZE PROGRAMÚ

Každý program obsahuje 4 sekvenční fáze:

• ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                                                                     • PŘECHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                           • AKTIVACE                                                                                                                                                                                                                                                                                             • INTEGRACE

Je důležité pochopit, že tyto fáze se prolínají celým programem nikoli pouze jednou relací. 

1.Organizační fáze                                                                                                                                                                                                                                                                       Tato fáze především zlepšuje tělesnou organizaci, napětí svalů, balanční schopnosti, tělesnou koordinaci a koordinaci oko – ruka, integruje tělo v prostoru, senzorickou hypersenzitivitu, pomáhá překročení středové čáry a informovanosti.

Hudba v této fázi má plnou frekvenci s důrazem na nízkou frekvenci, je poskytována skrz vestibulární vstup za účelem zlepšení tělesné organizace. Tato fáze je nejdelší v Senzoricko-Motorickém programu (SM). Poskytuje čas každému klientovi ke zlepšení tělesné integrace, informovanosti, balance, postury, motorické koordinace, což jsou základy pro „vyšší učení“ (vyšší dovednosti, nadstavbové dovednosti).

2.Přechodová fáze                                                                                                                                                                                                                                                                              Je mostem mezi Organizací a Aktivační fázi a je určena zejména pro ty, kteří mají problém se změnami, adaptabilitou a schopnosti reagovat na proměnlivost. Pomáhá zvládat přechody od jedné ke druhé aktivitě a zvyšuje toleranci ke změnám a proměnlivosti.

Jedná se o most mezi fázi Organizace a Aktivace a proto je fáze přechodu pomalá tak, aby mohlo dojít k postupnému přivyknutí na měnící se úroveň filtrace hudby. Tato fáze je jednodušší pro ty, kteří se lépe adaptují na změny.

3.Aktivační fáze                                                                                                                                                                                                                                                                         Dřívější fáze položily základy k zahájení podpory tělesné organizace a některých změn v kognitivních funkcích. Tato fáze podporuje zlepšení iniciativy a motivace pro nastartování a dokončování úkolů a aktivit. Léčebná hudba obsahuje vyšší filtrační úroveň v harmonii s celým spektrem hudby.

4.Integrační fáze                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dříve potlačené frekvence ve fázi Přechodové a Aktivační jsou postupně obnoveny skrz narůstající počet relací a terapií. V této fázi se zvyšuje kapacita posluchače požadavkem zpracování vícero informací souběžně se znovu zavedením všech dříve potlačovaných frekvencí.

Hlavní benefity :

• koncentrace                                                                                     • pozornost                                                                                      • paměť                                                                 • řeč                                                                                                         • jazykové dovednosti                                                                • psaný a čtený projev                                   • sociální dovednosti a chování                                                 • pohybové dovednosti                                                             • rychlost zpracování                                      • senzorické zpracování

Obsahem programů AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Jedinečnost programů AUTIS spočívá v multi působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.

Dokonalost programů spočívá v interakci jednotlivých multi-smyslových vstupů:

• pohybový                                                                                                                                                                                                                                                                                           • vizuální a vestibulární                                                                                                                                                                                                                                                                      • sluchový

Během cvičení je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.

Multismyslové programy AUTIS pomáhají s :

  • rozvojem při opožděném vývoji (motorika, chápání, tvorba řeči)
  • poruchami autustického spektra /PAS/
  • hyperaktivitou a ADHD 
  • extrémní osamělostí spojenou se začleňováním do společnosti (autismus)
  • potížemi při učení (dyslexie, dysgrafie)
  • potížemi spojenými s pozornosti a koncentraci
  • nízkým sebevědomím a sebejistotou
  • koordinaci pohybů, držení těla, zlepšení rovnováhy a jemné motoriky 


PROGRAMY AUTIS

Obsahem programů je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí. Programy jsou určené takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, ale rovněž lze nacházet benefit z programu u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace jako je ergoterapie, fyzioterapie, logopedie apod.


1.PROGRAM S&M KOGNI                                                                       /60 hodin/

Správné fungování senzo – motorického systému je zcela zásadní pro rozvoj vyšších kognitivních funkcí. 

Program je ideální pro klienty s:

• Nedostatečnými balančními dovednostmi a špatnou koordinaci                                                                                                                                                                           • Antigravitační nejistotou                                                                                                                                                                                                                                                               • Nedostatečným motorickým plánováním                                                                                                                                                                                                                           • Problémem v hrubé či jemné motorice                                                                                                                                                                                                                                • S nedostatečným svalovým napětím a špatnou informovanosti

V prvních 20 hodinách terapie jsou klíčové prvky pro děti s motorickým a senzorickým deficitem. Používá se terapeutická hudba celého spektra se zaměřením na nízké frekvence, což je dominantní pro senzo – motorický deficit a probíhá trénink pohybových dovedností, zvládnutí těžších pohybových sekvencí pomocí balančních plošin, chůze v terénu a přes překážky spojené s úkoly hrubé motoriky.

Po ukončení první fáze programu - 20 hodin, je vhodné ještě jednou /ale je doporučeno i 3x/ v následujícím kurzu opakovat znovu prvních 20 sezení, než se posuneme s dítětem do Přechodové fáze kurzu.

Program je rozdělen do tří fází, vždy po měsíci a 20 hodinách s přestávkou 1-2 týdny.

Jedná fáze programu trvá 4- 6 týdnů, dle intenzity  návštěv. Po absolvování jedné fáze je přestávka 1-2 týdny a následuje další fáze. 

Program C&A Vestibular                                                                           /40 hodin/

Program se zaměřuje na koncentraci a pozornost.  V prvotní fázi klade důraz na nižší frekvenci, kdy ve spojení s kostním vedením zvuku dochází ke zlepšení vestibulárního systému. Druhá část programu klade důraz na vyšší frekvence a posiluje schopnost udržet pozornost a soustředění.

Program C&A Vestibular posiluje tělesnou integraci, mentální zaostření a pozornost, zaměřuje se na zlepšení stability a koordinaci za pomoci vestibulárních plošin, houpaček, velkých balónů nebo celkového závěsu v cvičebním boxu U.E.U.

Jedná fáze programu trvá 4-6 týdnů dle intenzity návštěv. Po absolvování jedné fáze je přestávka měsíc a následuje další fáze. 


PROGRAM R&A PROCESSING                                                           /40 hodin/

Program je vhodný pro zlepšení mozkových funkcí ve dvou oblastech:

• sluchové zpracování zvuků a symbolů a jejich dekódování, jazyk a čtení                                                                                                                                                           • mentální koncentrace, schopnost udržet pozornost a paměť pro čtené porozumění.

Program pracuje s úplným spektrem hudby. Nízké frekvence se užívají za účelem zlepšení tělesné organizace. Následně je kladen důraz na střední a vysokou frekvenci zlepšující komunikaci, jazykové dovednosti, čtení skrz zlepšení percepce, dekódovací dovednosti a sluchovou adaptabilitu. Program zlepšuje sluchovou paměť a vyšší kognitivní funkce potřebné pro porozumění čteného písma. Program je také zaměřen na komunikační dovednosti s terapeutem, nácvik kognitivních funkcí a logopedický trénink. Během programu je kladen důraz na propojení řeči a jemné motoriky při různých ergoterapeutických aktivitách.

Po absolvování jedné fáze je přestávka 1-2 týdny a následuje další fáze. 


OPTIMAL PERFORMANCE PROGRAMS I, II                                       /2x25 hodin/

Tento program zlepšuje kreativitu, motivaci, vhled, inspiraci, také rychlost zpracování informací. Rovněž zlepšuje ostražitost, povědomí a vyšší kognitivní funkce. 

Při aplikaci tohoto programu předpokládáme již, že vestibulární systém klienta pracuje dobře, a proto je zde méně vstupů hudby s nízkými frekvencemi. 

Přechodné fáze jsou rychlé a vyžadují rychlou schopnost se přizpůsobit.

Program obsahuje dva samostatné programy, které mohou být užity samostatně nebo postupně. Obě verze jsou ideální pro dorost a dospělé, kteří hledají způsob jak optimalizovat jejich exekutivní funkce. Program je také vhodný pro děti starší 10-ti let, které absolvovaly program Koncentrace a Pozornosti nebo Čtení a Sluchového zpracování a jsou připraveny k vyšší úrovni.

Po absolvování jedné fáze je přestávka 1-2 týdny a následuje další fáze


PROGRAM CALMING                                                                             /10 hodin/

Zklidňující program je navržen jako kratší varianta pro všechny, kteří mají vysokou úroveň sluchové a taktilní sensitivity. Může být užíván jako vstupní a přípravná fáze pro nošení sluchátek a delší poslech hudby. Rovněž najde své uplatnění u osob s úzkostí a stresem. Poslech probíhá v pomalém tempu za účelem zklidnění.

Po absolvování jedné fáze je přestávka 1-2 týdny a následuje další fáze.


Terapeuti

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2022

Upozornění
Zavřít