Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

AMBULANTNÍ REHABILITACE

Jedním ze základních principů úspěšné neurorehabilitace je její pravidelnost. Nestačí rehabilitovat intenzivně měsíc jednou ročně, ale je potřebné pravidelně celý rok udržovat dosažené výsledky a pracovat na jejich zlepšení.                         

Náš zkušený tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, spastickou dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění, traumatické poranění mozku, postižení mozku při nedostatku kyslíku, následné stavy po meningitidě a encefalitidě aj.                         

K dosažení cíle našeho ambulantního programu, tedy zlepšení a udržení účinku intenzivní neurorehabilitace, využíváme především koncept TheraSuit®, trakční box U.E.U, speciální metodu SPIDER protetický obleček TheraTogs, originální metodu s omezeným světelným tokem BlacNeuroFitt a vestibulárně balanční terapii - VBT.                          

Principů podněcování zdravé propriocepce využíváme prostřednictvím metody Therasuit v oblasti neurorehabilitace u dětí i dospělých. Pro svůj časový rozsah a variabilitu je Program AMBULANT vhodný k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.              

Program AMBULANT je vhodný pro indikace:                          

 •  DMO (vč. diparetické formy DMO)                            
 •  Stavy po cévní mozkové příhody                          
 •  Vývojové poruchy, které vedou k motorickému hendikepu                          
 •  Neuromuskulární poruchy                          
 •  Traumatická poranění mozku                          

Vlivem dlouhodobé kvalitní rehabilitace se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.                            

Důležitým pravidlem centra ARCADA je, aby terapeut měl pro svou kvalitní práci s klientem veškeré možnosti a vybavení k dosažení maximálního výsledku zlepšení zdravotního stavu klienta. V rámci ambulantního programu má terapeut k dispozici následující metody a vybavení, je jen otázkou jeho zkušeností a potřeb klienta a samozřejmě časového prostoru, které použije :     

TheraSuit MethodK ambulantni neurorehabilitaci užíváme nejmodernější světový koncept Therasuit. Jedná se o komplexní a vysoce specializovaný rehabilitační program, určený celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.                          

Trakční klec U.E.U. nabízí možnost rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží. Systém pružných lan usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb a je tedy pro každého pacienta odlišný.                            

3D program SPIDER umožňuje nácvik a orientaci pacienta v prostoru. Pohybové vzorce u pacientů se mění do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a s tím související rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun ve vývojových etapách motoriky pacienta. 

                                                                                      TheraTogsJedná se o ortotický oblečkový systém, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem. TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Obleček poskytuje pacientům se senzorimotorickým poškozením vysoce účinnou modalitu pro zlepšení posturálního uspořádání a stability, pohybové dovednosti a přesnosti a stabilitu kloubů. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin.                                                     

Použitím TheraTogs ortotického oblečku, může terapeut nastavit svaly do jejich optimální délky. Nejprve musí zkrátit prodloužené svaly a následně protáhnout zkrácené. Jde o to nabídnout novou, efektivnější pohybovou strategii a následně teprve odbourávat existující špatné.                             

Obleček TheraTogs je navržen tak, aby zajistil základ pro posturální oporu trupu. Gumičky se na obleček přikládají dle teorie o zkrácených tkáních, a to tak, aby vyvolaly zlepšení nastavení postury a upravily opěrnou bázi. Po jejich aplikaci se zlepší i zatížení. Obleček může být použit k facilitaci extenze trupu, redukci rotace horního trupu, facilitaci flexe trupu/redukce opisthotonu nebo facilitaci extenze trupu a kyčle. Spíše než k protáhnutí zkrácených svalů vede terapeutické používání TheraTogs k ovlivnění vadných pohybových strategií, které danou dysbalanci svalů vyvolávají.                                                                                                                                                                                                          M.A.C. IntegratedMetoda M.A.C. Integrated kombinuje hudbu, pohyb a jazyk.  Buduje základy a podporuje tělesnou organizaci. Čím více se zlepšuje tělesná organizace, tím více se zlepšuje organizace mozku. Čím více se zlepšuje organizace mozku, tím lépe dokáže člověk zpracovávat informace z prostředí a zároveň se zlepšuje jeho pozornost a schopnost učení.                                             

Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií. Čím více opakovaných, stimulačních podnětů buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multismyslová a opakovaná stimulace nervových buněk zlepšuje vněmy na informace těla a také prostředí. Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů.

Jedinečnost metody M.A.C. Integrated spočívá v multimodálním působení na smysly a tělesnou organizaci ve stejnou chvíli. Úspěch je dán především zlepšením mozkové a tělesné organizace klienta.                                 

Sluchová komponenta metody zahrnuje sluchátka a speciálně navrženou hudbu se specifickou sekvencí a organizací za účelem ovlivnění sluchu a vestibulárního aparátu. V programu je několik důležitých složek. Každý program obsahuje úplné spektrum zvukových frekvencí sluchu lidského ucha v rozmezí 20 -20000 Hz.

Metoda M.A.C. Integrated užívá celé spektrum hudby (FSM). Určitý počet relací by vždy měl být věnovat s důrazem na konkrétní frekvenci. Jedinečnost metody M.A.C. Integrated spočívá v multimodálním působení na smysly a tělesnou organizaci ve stejnou chvíli. Úspěch je dán především zlepšením mozkové a tělesné organizace klienta.

Nízká frekvence ovlivňuje motorickou koordinaci, balanc, rytmus, uvědomění těla, svalové napětí, regulaci emocí. Střední frekvence má vliv na fonetické dekódování, intonaci, rychlost zpracování informací, řeč/jazyk a čtení.

Vysoká frekvence rozvíjí myšlenkovou organizaci, mentální energii a exekutivní funkce.

Prostřední a vysoká frekvence: výslednými produkty těchto dvou komponent jsou paměť, koncentrace, pozornost, čtení s porozuměním.                                                                                                                                Balance & Vestibular TherapyBalančně - vestibulární terapie (BVT) je vědecky založená a klinicky ověřená terapeutická metoda pro léčbu posturální nestability v důsledku neúplné kompenzace po zranění (poškození) periferního, vestibulárního nebo centrálního nervového systému.                           

Balančně - vestibulární terapie je komplex cvičení, určen na podporu regenerace centrální nervové soustavy přes systém vnitřního ucha. BVT může pomoci u různých vestibulárních problémů a jednostranné nebo dvoustranné vestibulární hypofunkce snížené funkce vnitřního ucha na jedné nebo na obou stranách. Dokonce i lidé s dlouhodobými neřešenými poruchami vnitřního ucha, mohou mít úspěch.                                          

BVT může také pomoci lidem s akutní nebo náhlou ztrátou vestibulární funkce po operaci.                                           

Pokud jsou vestibulární orgány poškozeny ať už chorobou nebo zraněním, nemůže mozek již spoléhat na přesné informace o rovnováze a pohybu, což často vede k točení hlavy, závratím, problémům s balancí, a dalšími symptomy. Mnozí lidé jsou schopni se dostat z těchto příznaků sami po několika týdnech běžné činnosti, protože jejich mozek se přizpůsobí a tento proces se nazývá vestibulární kompenzace.  

Pokud neproběhne uspěšně vestibulátní kompenzace, snaha člověka udržet správnou pozici a koordinovat rovnováhu může být příliš závislá na informacích z očí (vize) a svalů a kloubů (propriocepce). Pacient může vyvinout nové vzory hlavy a pohybu těla ve snaze vyhnout se závratím a nevolnostem. Například člověk s poruchou vestibulárního systému může přijmout přehnanou houpavou chůzi, jako způsob vyrovnání, nebo se natočí vždy celým tělem, než jen hlavou, když se za něčím otočí atd.                                                          

Cílem BVT je přeškolit mozek rozpoznat a zpracovat signály z vestibulárního systému v koordinaci s očima a propriocepci.                                                                                                                             BlackNeuroFittTmavá místnost je určena zejména pro děti s těžším psychosomatickým postižením.                          

Cílená stimulace smyslových orgánů ve speciálně upravené tmavé místnosti, vybavené speciálním zařízením pro intenzivní neurorehabilitaci podporuje vnímání, zlepšuje orientaci v prostoru a motivuje k většímu soustředění při rehabilitaci.                                                         

Světelná stimulace :                       

 •  Omezený světelný tok zlepšuje soustředěnost a výkon                           
 •  Prodloužení fixaci zraku                          
 •  Cvičení očních pohybů a koncentrace                          
 •   Soustředěnější vnímání pohybu končetiny         


Sluchová stimulace při působení M.A.C. Integrated Therapy:          

 •  Rozvoj myšlenkové organizace, mentální energie a exekutivní funkce                            
 •  Paměť, koncentrace, pozornost, čtení s porozuměním                          
 •  Fonetické dekódování, intonace, rychlost zpracování informací, řeč/jazyk a čtení                          
 •  Zlepšená motorická koordinace, balanc, rytmus, uvědomění si těla, svalové napětí                          


 Regulace emocí:

 •  Vnímání rozsahu, výšky, tónů a frekvence
 •                                                                                

Pohybové benefity při cvičení ve tmě a působení intenzivní neurorehabiltace :              

 •  Stimuluje svalové činnosti a snižuje atrofii svalstva u osob, u nichž chybí jakákoliv odezva z jejich strany
 •  Zajišťuje stabilitu kloubů a zvyšuje informovanost těla
 •  Zlepšuje stoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti                          

                      .

Terapeuti

Hana Illková Dis.

Hana Illková Dis.

Vedoucí rehabilitace Ostrava

+420 773 988 027

h.illkova@arcada-center.com

zjistit více rezervovat
Bc. Aneta Hamroziová

Bc. Aneta Hamroziová

Fyzioterapeut

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Bc. Andrea Gebauerová

Bc. Andrea Gebauerová

Ergoterapeut

+420 601 001 545

zjistit více rezervovat
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Pomozte dětem Asociace

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2020

Upozornění
Zavřít