Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

M.A.C. INTEGRATED

M.A.C. Integrated je vysoce specializovaný neurorehabilitační program , který sjednocuje pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Zlepšuje se motorická koordinace, rovnováha, rytmus, podpora tělesného schématu. Normalizuje se svalové napětí, rozvoj paměti, koncentrace, pozornosti, sluchového zpracování, mentálního napětí, myšlenkové organizace, atd. Posiluje se komponenta pohybová, poslechová a komunikační.             

Prostřednictvím M.A.C. Integrated dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí a tělesné organizace. Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií. Čím více opakovaných, stimulačních podnětů buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multismyslová a opakovaná stimulace nervových buněk zlepšuje vněmy  na informace těla a také prostředí. Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů.                                                 

Hlavní benefity programu  M.A.C. Integrated :

 • koncentrace, pozornost, paměť, řeč
 • jazykové dovednosti, psaný a čtený projev
 • sociální dovednosti a chování
 • pohybové dovednosti
 • senzorické zpracování
 • rychlost zpracování

Obsahem cvičení je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí. Jedinečnost programu M.A.C. Integrated spočívá v multi působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.             

Během terapie je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.                           
Program je ideální pro klienty s:                          
1. Nedostatečnými balančními dovednostmi a špatnou koordinaci    
2. Antigravitační nejistotou                          
3. Nedostatečným motorickým plánováním                          
4. Problémem v hrubé či jemné motorice                          
5. S nedostatečným svalovým napětím a špatnou informovanosti.                          
Program je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ale rovněž lze nacházet benefit z programu u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace jako je ergoterapie, fyzioterapie, logopedie apod.                                                     

K nejlepšímu výsledku rehabilitačního programu M.A.C. Integrated využíváme ortotický obleček TheraTogs, jedinečný koncept ergoterapie ERGO4BRAIN, respirační terapii RESPIRO a podpůrné účinky moderních rehabilitačních přístrojů jako je MOTOmed, ale také speciální Zdravotní masáže, vycházející z Dornovy metody. Jedná se o komplexní přístup s pomocí technik, které vyžadují aktivní spolupráci a motivaci pacienta s fyzioterapeutem.  

Program M.A.C. Integrated Intenziv je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.


 SKLADBA PROGRAMU M.A.C. INTEGRATED :

Pro svůj časový rozsah a variabilitu je program vhodný k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.

 • M.A.C. Integrated
 • TheraTogs systém
 • Ergo4Brain
 • Respiro
 • Zdravotní masáže
 • MOTOMed 


A. M.A.C. Integrated 

Metoda je zaměřena na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent: 

                                                                        M.A.C. Integrated                                                        

Metoda M.A.C. Integrated kombinuje hudbu, pohyb a řeč.  Buduje základy a podporuje tělesnou organizaci. Čím více se zlepšuje tělesná organizace, tím více se zlepšuje organizace mozku. Čím více se zlepšuje organizace mozku, tím lépe dokáže člověk zpracovávat informace z prostředí a zároveň se zlepšuje jeho pozornost a schopnost učení.      

Jedinečnost metody M.A.C. Integrated  spočívá v multimodálním působení na smysly a tělesnou organizaci ve stejnou chvíli. Úspěch je dán především zlepšením mozkové a tělesné organizace klienta.                                                      

Sluchová komponenta metody zahrnuje sluchátka a speciálně navrženou hudbu se specifickou sekvencí a organizací za účelem ovlivnění sluchu a vestibulárního aparátu. V programu je několik důležitých složek. Každý program obsahuje úplné spektrum zvukových frekvencí sluchu lidského ucha v rozmezí 20 -20000 Hz.         

Metoda M.A.C. Integrated užívá celé spektrum hudby (FSM). Určitý počet relací by vždy měl být věnovat s důrazem na konkrétní frekvenci,   Nízká frekvence ovlivňuje motorickou koordinaci, balanc, rytmus, uvědomění těla, svalové napětí, regulaci emocí. Střední frekvence má vliv na fonetické dekódování, intonaci, rychlost zpracování informací, řeč/jazyk a čtení. Vysoká frekvence rozvíjí myšlenkovou organizaci, mentální energii a exekutivní funkce. Prostřední a vysoká frekvence: výslednými produkty těchto dvou komponent jsou paměť, koncentrace, pozornost, čtení s porozuměním.

 B. TheraTogs systém                                                                                                              Výhodou cvičení v ortotickém oblečku TheraTogs je, že poskytuje pacientovi fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Funkce a přínos ortotického oblečku TheraTogs:

 • Podporuje optimální vývoj kostí a kloubů
 • Zajišťuje stabilitu kloubů a zkvalitňuje příjem informací z receptorů na povrchu těla
 • Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
 • Snižuje pracovní námahu, která se často vyskytuje při nošení ortéz a tím zlepšuje výkonnost terapie.
 • Lze využívat jeho terapeutické účinky i mezi jednotlivými terapiemi

TheraTogs je vhodný pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami, ADHD, PAS a dalšími odchylkami.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí TheraTogs ortotického obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů.

Terapeutický plán, který využívá jedinečný ortotický obleček TheraTogs, přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. 

C. Ergo4Brain                                                                                                                              Jedná se o novou metodu, kterou jako jediní v současné době využíváme. Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku. Terapie Ergo4Brain stimuluje za pomocí sluchátek FORBRAIN centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

Sluchátka s kostním převaděčem FORBRAIN jsou vybavená kostním převaděčem a sérií dynamických filtrů. Sluchátka jsou určena ke zpětnému přenosu vlastního hlasu s cílem zlepšit vlastní vnímání. Zařízení je určeno ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Také pomáhá lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.

D. RESPIRO                                                                                                                          Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem, kdy ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam. Aktivní techniky respirační fyzioterapie jsou obecně cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, kontrole zánětů dýchacích cest, prevence zhoršování chorob dýchacích cest (sekundární prevence), zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví. 

Respirační fyzioterapie má vliv zejména na zdravotní stav, ale i na psychickou stránku pacienta a dodává mu motivaci, protože výsledky bývají vidět ihned. 

Před respirační fyzioterapií využíváme přípravné metody jako měkké techniky, míčkování a masáže hrudníku. Vlastní respirační fyzioterapie zahrnuje drenážní techniky, instrumentální techniky, lokalizované dýchání, dechovou gymnastiku a inhalace.

E. Zdravotní masáže                                                                                                              Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik ( Breussova masáž, Reflexní terapie, Dornova metoda), jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií, dle potřeby klienta. Zdravotní masáže navracejí hybnost a pružnost svalů a snižují bolestivost kloubních aparátů.

Zdravotní masáže jsou mimořádně efektivní při rekonvalescenčních poúrazových stavech, spasticitě končetin a pod.

Zdravotní masáže nejsou vhodné při akutních zánětlivých stavech pohybového aparátu, při infekčních onemocněních kůže.

F. MOTOmed                                                                                                                         Pravidelný trénink pomocí přístroje MOTOmed může pomoci vytvářet dobrou kondici, udržovat ji a stupňovat. Pomáhá při slabých, případně skrytých zbytkových silách svalů, rozpozná v dolních i horních končetinách i sebenepatrnější zbytkové síly svalů. A tak mohou být tyto zbytkové síly cíleně procvičovány a podporovány. Díky MOTOmed je možné též protáhnout šlachy, snížit riziko atrofie nebo zlepšit střevní peristaltiku.

G. Edukace a konzultace rodiče                                                                                                    Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte, poradna s psychologem, sociologem a dalšími specialisty, kteří tvoří multimodální tým  unikátních neurorehabilitačních programů ARCADA NeuroMedical Center Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít